07136340966
وبلاگ
نورسنجی چیست و از فتومتر چه استفاده هایی می شود ؟

نورسنجی چیست و از فتومتر چه استفاده هایی می شود ؟

فتومتر وسیله‌ای است که بوسیله آن می‌‌توان شدت یک منبع را در صورت معلوم بودن شدت یک منبع دیگر تعیین نمود و یا نسبت شدت دو منبع را محاسبه کرد. تئوری آزمایش یک لکه روغن را روی کاغذ بچکانید و آن را مقابل یک منبع نورانی قرار دهید. ملاحظه می‌‌کنید که اگر از پشت این کاغذ منبع را نگاه کنید، لکه روغن را شفاف‌تر از زمینه اطراف آن مشاهده می‌‌کنید، یعنی لکه روشن در یک متن تاریک مشاهده می‌‌شود، چون لکه روغن شفاف‌تر از اطراف بوده و نور بیشتری را از خود عبور می‌‌دهد. حال پشت به منبع بایستید و این لکه را نگاه کنید، در این صورت مشاهده می‌‌کنید که این بار لکه تاریکتر از متن اطراف است، چون این بار نیز نور بیشتری از لکه عبور کرده و طبعا از لکه نور کمتری منعکس می‌‌شود. از این آزمایش ساده می‌‌توان برای ساختن فتومتر (Photometer) استفاده کرد.


دستگاه فليم فوتومتر (flame photometer): برای اندازه گيری غلظت سدیم، ليتيم و پتاسيم خون و یا غلظت سدیم و پتاسيم ادرار طراحی شده است. این دستگاه از ليتيم به عنوان مرجع داخلی دستگاه استفاده می کند تا علاوه بر دستيابی به دقت بيشتر امکان جبران تغييرات داخلی خود دستگاه نيز وجود داشته باشد. در هنگام اندازه گيری غلظت ليتيم در خون پتاسيم به عنوان مرجع داخلی استفاده می شود. برای تشخيص در تمامی آزمایشهای خونی در تمام دستگاههای آزمایشگاه به جز سل کانتر از نور سنجی، لنزهای نوری و فيلترهای نوری استفاده می شود. به هنگام تشخيص: نور را از یک فيلتر نوری عبور می دهند و آن را تجزیه می کنند. به تک تک نورها در فليم چند سيستم به نامهای اتومایزر و سوزن اتومایزر و ميکسر و شعله و دتکتور و سه فيلتر نوری مربوط به پتاسيم، سدیم و ليتيم وُبرد تحليل گر و صفحه نمایشگر داریم. سيستم فليم دستگاه های جدایی به نام کمپرسور هوای فشرده، کپسول گاز نياز دارد. 


مراحل اجرای تنظيمات و کاليبراسيون دستگاه قبل از شروع به کار: 1­ اتصال صحيح دستگاهه به سيستم برق 2­ اتصال صحيح دستگاه به سيستم گاز و تنظيم کردن ميزان گاز برای روشن شدن شعله 3­ اتصال صحيح کمپرسور برای تهيه هوای فشرده، چون باید هوای فشرده خاصی را به هنگام استفاده از دستگاه برای آن تنظيم نمود. 4­ روشن کردن خود فليم 5­ روشن کردن سيستم کمپرسور برای ورود هوای فشرده به دستگاه 6­ باز کردن سيستم گاز 7­ بعد از اینکه گاز به سيستم شمع رسيد برای تشکيل شعله شاسی جرقه زن را فشار می دهيم تا شعله ایجاد شود و بعد از تثبيت شله آنرا تنظيم می کنيم. شعله باید آبی روشن و به صورت کله قندی باشد. 8­ بعد از تثبيت شعله با تغيير دادن کليد سلکتوری سه وضعيتی ليتيم، سدیم و پتاسيم کليد را بر روی یکی از سه فاکتور مربوط قرار داده و استاندارد مورد نظر دستگاه را از راه نيدل(سوزن اتومایزر) به دستگاه می دهيم و رنگ شعله تغيير می کند. سپس دتکتوری که در پشت فيلتر نوری دستگاه قرار دارد ميزان جریان عبوری را سنس می کند و آن را به مدار دستگاه داده و توسط پروسسور پردازش می شود و پس از تحليلات مداری جواب نهایی روی نمایشگر(LCD) دستگاه نمایش داده می شود. حال اگر ميزان استاندارد نمایش داده شده روی نمایش گر با ميزان استانداردی که روی شيشه مواد استاندارد حک شده یکسان باشد یعنی دستگاه نقص فنی ندارد و کاليبره است. بعد از آن مجاز هستيم که نمونه بيمار را به دستگاه بدهيم و طبق دستور پزشک فاکتور مربوطه را بررسی و جواب نهایی را از دستگاه دریافت کنيم و به سيستم درمانی ارسال نمایيم. مراحل انجام آزمایش: نمونه مریض را وارد دستگاه می کنيم، سپس نيدل وارد نمونه می شود. حال خلاءیی در اتومایزر ایجاد می شود که باعث کشيده شدن مواد از نمونه می شود. اینک مواد کشيده شده وارد ميکسر دستگاه می شود. از طرفی هوای فشرده هم وارد ميکسر می شود. سپس مواد و هوای فشرده با هم به طرف بالای شعله مکش می شوند و باعث تغيير رنگ شعله می شوند. (اینک رنگ شعله یا زرد است یا سبز است و یا نارنجی) و از این تغيير رنگ می توان تشخيص داد که الکتروليت وارد شده به دستگاه ليتيم بوده یا سدیم بوده یا پتاسيم. از اجزای اصلی دستگاه می توان به دتکتور و فيلتر نوری اشاره کرد که دتکتور به عنوان سنسوری است که با برخورد نور به آن جریانی در فليمانش ایجاد می شود. ميزان جریان فرستاده شده به دستگاه برای Plc و پروسسور دستگاه اهميت اساسی دارد. 


معایب احتمالی دستگاه فليم فتومتر به هنگام تعمير:

 1­ هوای فشرده به دستگاه نرسد. 

2­ گاز افت کرده و ميزان واقعی آن به دستگاه نرسد.

3­ شعله تنظيم نباشد، (آبی سوز نباشد و ارتفاعش بالا باشد). 

4­ مواد نمونه و هوای فشرده به روی شعله کشيده نشود.

 5­ شعله به مدار سنس نشود. 

6­ نمایش گر فاکتور مربوطه را نمایش ندهد. 

7­ فيلترهای نوری تار شده و نور استاندارد به دتکتور یا سنسوری نوری نرسد.

8­ مواد توسط سوزن اتومایزر کشيده نشود.

9­ جرقه زن دستگاه برای توليد شعله، جرقه نزند.

10­ شعله تثبيت نشود.

11­ کليد سلکتوری سه وضعيتی( ليتيم، سدیم، پتاسيم)، کار خود را به درستی انجام ندهد. 

12­ دستگاه کاليبره نشود.


مراحل اجرای تنظیمات و کالیبراسیون دستگاه قبل از شروع به کار:
۱- اتصال صحیح دستگاهه به سیستم برق
۲- اتصال صحیح دستگاه به سیستم گاز و تنظیم کردن میزان گاز برای روشن شدن شعله
۳- اتصال صحیح کمپرسور برای تهیه هوای فشرده، چون باید هوای فشرده خاصی را به هنگام استفاده از دستگاه برای آن تنظیم نمود.
۴- روشن کردن خود فلیم
۵- روشن کردن سیستم کمپرسور برای ورود هوای فشرده به دستگاه
۶- باز کردن سیستم گاز
۷- بعد از اینکه گاز به سیستم شمع رسید برای تشکیل شعله شاسی جرقه زن را فشار می دهیم تا شعله ایجاد شود و بعد از تثبیت شله آنرا تنظیم می کنیم.
شعله باید آبی روشن و به صورت کله قندی باشد.
۸- بعد از تثبیت شعله با تغییر دادن کلید سلکتوری سه وضعیتی لیتیم، سدیم و پتاسیم کلید را بر روی یکی از سه فاکتور مربوط قرار داده و استاندارد مورد نظر دستگاه را از راه نیدل(سوزن اتومایزر) به دستگاه می دهیم و رنگ شعله تغییر می کند. سپس دتکتوری که در پشت فیلتر نوری دستگاه قرار دارد میزان جریان عبوری را سنس می کند و آن را به مدار دستگاه داده و توسط پروسسور پردازش می شود و پس از تحلیلات مداری جواب نهایی روی نمایشگر(LCD) دستگاه نمایش داده می شود. حال اگر میزان استاندارد نمایش داده شده روی نمایش گر با میزان استانداردی که روی شیشه مواد استاندارد حک شده یکسان باشد یعنی دستگاه نقص فنی ندارد و کالیبره است. بعد از آن مجاز هستیم که نمونه بیمار را به دستگاه بدهیم و طبق دستور پزشک فاکتور مربوطه را بررسی و جواب نهایی را از دستگاه دریافت کنیم و به سیستم درمانی ارسال نماییم.


مراحل انجام آزمایش:

نمونه مریض را وارد دستگاه می کنیم، سپس نیدل وارد نمونه می شود. حال خلاءیی در اتومایزر ایجاد می شود که باعث کشیده شدن مواد از نمونه می شود. اینک مواد کشیده شده وارد میکسر دستگاه می شود. از طرفی هوای فشرده هم وارد میکسر     می شود. سپس مواد و هوای فشرده با هم به طرف بالای شعله مکش می شوند و باعث تغییر رنگ شعله می شوند. (اینک رنگ شعله یا زرد است یا سبز است و یا نارنجی) و از این تغییر رنگ می توان تشخیص داد که الکترولیت وارد شده به دستگاه لیتیم بوده یا سدیم بوده یا پتاسیم.
از اجزای اصلی دستگاه می توان به دتکتور و فیلتر نوری اشاره کرد که دتکتور به عنوان سنسوری است که با برخورد نور به آن جریانی در فلیمانش ایجاد می شود. میزان جریان فرستاده شده به دستگاه برای Plc و پروسسور دستگاه اهمیت اساسی دارد.

معایب احتمالی دستگاه فلیم فتومتر به هنگام تعمیر:
۱- هوای فشرده به دستگاه نرسد.
۲- گاز افت کرده و میزان واقعی آن به دستگاه نرسد.
۳- شعله تنظیم نباشد، (آبی سوز نباشد و ارتفاعش بالا باشد).
۴- مواد نمونه و هوای فشرده به روی شعله کشیده نشود.
۵- شعله به مدار سنس نشود.
۶- نمایش گر فاکتور مربوطه را نمایش ندهد.
۷- فیلترهای نوری تار شده و نور استاندارد به دتکتور یا سنسوری نوری نرسد.
۸- مواد توسط سوزن اتومایزر کشیده نشود.
۹- جرقه زن دستگاه برای تولید شعله، جرقه نزند.
۱۰- شعله تثبیت نشود.
۱۱- کلید سلکتوری سه وضعیتی( لیتیم، سدیم، پتاسیم)، کار خود را به درستی انجام ندهد.
۱۲- دستگاه کالیبره نشود.

همچنین بخوانید...

03 تير 1398 مقالات

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
شرکت حساس گمانه شهراز به منظور انتقال تکنولوژی و آشنایی هر چه بیشتر مشتریان با اصول عملکرد ، روش های اندازه گیری و استفاده از دستگاهها ، اقدام به انتشار مقالات مرتبط نموده است .
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...