07136340966
وبلاگ

کالیبراسیون

کالیبراسیون عبارت از مقایسه مقادیر نشان داده شده بین دستگاه اندازه گیری و دستگاه یا استاندارد مرجع در شرایط خاص و کنترل شده می باشد .

Image result for what is the calibration

از مهمترین نکات در فرایند کالیبراسیون می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • مستند سازی هرگونه انحراف ثبت شده
 • محاسبه و ثبت عدم قطعیت اندازه گیری
 • در صورت امکان تنظیم دستگاه اندازه گیری 
 • اندازه گیری و ثبت شرایط محیطی

زمان کالیبراسیون :

عوامل زیادی در تعیین زمان کالیبراسیون موثر هستند :

 • پیشنهاد و توصیه کارخانه سازنده
 • زمان و تعداد دفعات استفاده
 • سوابق تعمیر دستگاه
 • شرایط محیطی
 • خطای اندازه گیری

آزمایشگاه کالیبراسیون این شرکت امکان کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد :

 • انواع دماسنج های نفوذی ، هوا و غیر تماسی ( مادون قرمز )
 • انواع رطوبت سنج ها
 • انواع دیتالاگر ها
 • فشار سنج ها
 • سرعت جریان هوا 
 • آنالایزر گازهای خروجی 
 • غبار سنج های محیطی و دودکش
 • دوربین حرارتی 
 • و ...